رونوشت رأی تایید شده را به زودی تحویل زنجانی می دهند

Posted by

جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای پیشنهادی ترامپ بی نتیجه ماند

رسول کوهپایه زاده گفت: پس از چند روز کار رونوشت برداری از رأی تایید شده به اتمام رسید و رأی را برای رسیدن به زنجانی به دفتر نظارت در زندان تحویل دادیم.

جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای پیشنهادی ترامپ بی نتیجه ماند