نفت تهران و شکست طلسم اعتصاب

Posted by

جلسه فنی برانکو با بازیکنان و عصبانیت منشا

بازیکنان نفت تهران که بعد از پایان هفته سوم و با توجه به عدم دریافت مطالبات خود چاره را در اعتصاب دیده بودند، در تمرین نوبت عصر حاضر شدند.

جلسه فنی برانکو با بازیکنان و عصبانیت منشا