امضای خود را نسبت به طرح مقابله بر هم زنندگان مراسم پس گرفتم

Posted by

حضور هوادارا باشگاه سپاهان در اردوی استقلال

عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس گفت: طرح مقابله با بر هم زنندگان مراسم رسمی و عرفی تغییر یافته و بند برخورد با پرسشگران در جلسات بسیار غلط است. نوروزی تصریح کرد: این طرح قرار نبود که این گونه باشد و به انحراف رفت لذا بنده امضای خود را پس گرفتم.

حضور هوادارا باشگاه سپاهان در اردوی استقلال