تاثیر مثبت عنایتی روی نیمکت صبا

Posted by

حضور کارشناسان مارکیتینگ بازاریابی کندی ایتالیا در ایران

رضا عنایتی بعد از اضافه شدن به کادر فنی صبا نقش موثری در دو پیروزی اخیر این تیم داشته است.

حضور کارشناسان مارکیتینگ بازاریابی کندی ایتالیا در ایران