افزایش واگن های رجا به منظور رفاه بیشتر مسافران

Posted by

حمله افراد ناشناس به روحانی جوان

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تعداد 7دستگاه واگن پارس جدید، 6دستگاه واگن پلور سبز جدید، 5ستگاه واگن بازسازی شده و3 دستگاه واگن بازسازی شده 21 دستگاه واگنی است که از هفته جاری تا مرداد ماه وارد ناوگان رجا می شود.

حمله افراد ناشناس به روحانی جوان