شرایط پیام‌ رسان‌های داخلی تعیین شد

Posted by

حمله مجدد ترامپ به رسانه‌های آمریکا

طبق تصمیم شورای عالی فضای مجازی مقرر شد پیام رسان هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به ایرانیان باشد و میزبانی آنها نیز در داخل کشور انجام شده، به عنوان پیام رسان های داخلی محسوب شوند.

حمله مجدد ترامپ به رسانه‌های آمریکا