برخورد جدی با تخلفات زیست محیطی در هر نقطه از شهر

Posted by

حملۀ توپخانه‌ای اسرائیل به مواضع ارتش سوریه

رئیس محیط زیست تهران تاکید کرد: با مشاهده تخلفات زیست محیطی در هر نقطه از شهر و اطلاع رسانی از سوی مردم در محل مورد نظر حضور خواهیم یافت و با استفاده از اختیارات قانونی خود با متخلفان زیست محیطی برخورد خواهیم کرد.

حملۀ توپخانه‌ای اسرائیل به مواضع ارتش سوریه