طرح کنگره آمریکا برای محدودکردن فروش هواپیما به ایران

Posted by

خط و نشان ویسی برای مخالفانش

مجلس نمایندگان آمریکا درصدد سخت‌تر کردن امکان فروش هواپیما به ایران است.

خط و نشان ویسی برای مخالفانش