با عرضه6 عنوان فیلم خارجی موافقت شد

Posted by

خودروی ارزان نخرید تا ضرر نکنید

در جلسه11 اسفند شورای پروانه نمایش خانگی با عرضه6 عنوان فیلم خارجی، شش عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره ها و یک عنوان فیلم مستند و آموزشی موافقت به عمل آمد.

خودروی ارزان نخرید تا ضرر نکنید