مناطق حفاظت شده استان زنجان ۱۷ درصد افزایش می‌یابد

Posted by

خودکشی با جرم گیر دستشویی

مدیرکل محیط زیست استان زنجان آهوان دشت سهرین را آخرین ذخیره ژنتیک این گونه جانوری عنوان کرد و گفت: مساحت مناطق حفاظت شده استان زنجان ۱۷ درصد افزایش می‌یابد.

خودکشی با جرم گیر دستشویی