چگونه حاج قاسم سلیمانی فرمانده تیپ کرمان شد؟

Posted by

خورشیدی قاچاق خاک کشاورزی را تکذیب کرد

محسن رضایی به سابقه آشنایی خود با سردار قاسم سلیمانی در دوران دفاع مقدس و چگونگی تبدیل جوان 18 ساله به فرمانده تیپ کرمان اشاره کرد.

خورشیدی قاچاق خاک کشاورزی را تکذیب کرد