آمریکا در زمان ترامپ بیشتر از قبل دچار دودستگی شده است

Posted by

خوش آمد گویی سرمربی سرخپوشان به مهاجم سیه چرده قرمزپوشا

نظرسنجی‌های جدید در آمریکا نشان می‌دهد که این کشور با ریاست جمهوری «ترامپ» بیش از قبل دچار تفرقه شده است.

خوش آمد گویی سرمربی سرخپوشان به مهاجم سیه چرده قرمزپوشا