نیمی از مرگ و میر ناشی از سرطان قابل پیشگیری است

Posted by

داربی استقلال و پرسپولیس در اروپا/ پیشخوان ورزشی

قوام نصیری گفت: باید نقش آگاهی بخشی مردم در خصوص سبک زندگی و شناخت عوامل سرطان را در نظر داشته و با توجه به اینکه تشخیص زودرس سرطان در مراحل ابتدایی موجب می‌گردد نتیجه بهتری از درمان حاصل و تا حدود 50 درصد از میزان مرگ و میر ناشی از سرطان جلوگیری شود.

داربی استقلال و پرسپولیس در اروپا/ پیشخوان ورزشی