احتمال الگوبرداری انگلیس از فرمان ترامپ

Posted by

داور دربی مشخص شد

دولت انگلستان سرگرم گفتگو با مقامات آمریکایی است تا طبق آن از سوار سفر مسافران هفت کشوری که دونالد ترامپ ورود اتباع آنها به آمریکا را منع کرده است را در این کشور اجرا کند.

داور دربی مشخص شد