میزبانی کرمانشاه در مسابقه های جام جهانی کشتی

Posted by

درگیری لفظی منجر به قتل جوان گالیکشی شد

میزبانی کرمانشاه در مسابقات جام جهانی کشتی ۲۰۱۷ قطعی شد.

درگیری لفظی منجر به قتل جوان گالیکشی شد