روسیه و آمریکا برچه موضوعاتی توافق خواهند کرد؟

Posted by

در حوزه فرهنگ مثل شنا کردن در حوض عسل است

بر اساس گزارش یک خبرگزاری روسیه اگر آمریکا و روسیه موفق شوند زبان مشترکی پیدا کرده و مواضع یکسانی برای نابودی گروه تروریستی داعش داشته باشند و همچنین در عرصه هایی که منافع مشترک اقتصادی قابل دسترسی باشد، در این عرصه ها واشنگتن حاضر به همکاری با مسکو است.

در حوزه فرهنگ مثل شنا کردن در حوض عسل است