انتقاد حاج رضایی به عملکرد کی روش

Posted by

در حوزه های علمیه زنان چه خبر است؟

حاج رضایی گفت: به نظرم اگر قرار باشد تیم ملی با تحقیرهای سرمربی تیم به جام جهانی صعود کنند هیچ ارزش ندارد.

در حوزه های علمیه زنان چه خبر است؟