۳تا ۴صفر از پول ملی حذف می شود

Posted by

در صورت تایید تخلف داوران جشنواره فجر امکان تغییر نتایج وجود دارد

کمیجانی از تداوم روند کنترل تورم در سال آینده خبر داد و گفت: سه تا چهار صفر از پول ملی ایران حذف خواهد شد. کمیجانی درخصوص کنترل نرخ تورم در سال های آتی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی موفق شده است نرخ تورم را در دامنه زیر ۱۰ درصد کنترل کند.

در صورت تایید تخلف داوران جشنواره فجر امکان تغییر نتایج وجود دارد