افزایش قاچاق خاک در کشور

Posted by

در مقابل کدام مردان می توان حجاب نداشت؟

خلاء قانونی و عدم شفافیت در دوره‌های اخیر سبب افزایش قاچاق خاک شده است، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر قاچاق خاک وجود دارد و نه تنها گمرک به کشف آن نپرداخته بلکه سایر دستگاه‌های مربوطه هم اقدام به شناسایی قاچاقچیان و نظارت بر خروج خاک از کشور نمی‌کنند.

در مقابل کدام مردان می توان حجاب نداشت؟