معامله برنج در خیابان سراج رنگ خون گرفت

Posted by

دستگیری عجیب یکی از اراذل و اوباش شرق تهران

ماشین را روشن کرده و شروع به حرکت کردم، در همین حین متوجه شدم که چرخ عقب خودرویم روی چیزی رفت اما به گمان اینکه آنها مقابل چرخ چیزی قرار داده‌اند، با وانت فرار کردم…

دستگیری عجیب یکی از اراذل و اوباش شرق تهران