مهمان های ویژه اردوی سرخ پوشان

Posted by

دستگیری عناصر تروریستی در اطراف تهران

علی اکبر طاهری به همراه محمد ترکاشوند نیز در کنار اعضای هیات مدیره پرسپولیس در اردو حاضر خواهند شد.

دستگیری عناصر تروریستی در اطراف تهران