«چهارطاقی» نقاشی ماندگار دوره تیموری در شیروان

Posted by

دستگیری چوپان دروغگو در ساری

بنای چهارطاقی یا مقبره تیموری شیروان که متعلق به یکی از سرداران معروف تیمور گورگانی است هرساله گردشگران
زیادی
را جذب خود می‌کند.

دستگیری چوپان دروغگو در ساری