تهدیدهای ترامپ ایرانی ها را در حمایت از نظام متحد کرد

Posted by

دلخوری سپاهانی ها از خلیل زاده

مواضع ضدآمریکایی ایرانی ها ثابت کرده است که ایران در مقابل تهدیدهای واشنگتن همواره با جدیت ایستادگی کرده است.

دلخوری سپاهانی ها از خلیل زاده