گناهانی که موجب رد شدن دعا می شود کدام است؟

Posted by

دلیل حذف انصاری فرد از لیست اصلی

انسان با انجام برخی گناهان،کاری می کند که دعا مستجاب نمی شود.

دلیل حذف انصاری فرد از لیست اصلی