گرافت چیست؟

Posted by

دولتی ها در خصوص پلاسکو فرار رو به جلو نکنند/ استراتژی رقیب کشی برای جلب محبوبیت، زیبنده نیست

یکی از ویژگی های کاشت مو به روش SUT این موضوع است که تمامی مراحل برداشت گرافت ها از ناحیه دهنده و کاشت به ناحیه گیرنده با دستگاه های تمام اتوماتیک زیر نظر متخصصین پوست و مو انجام می شود این مساله در حالی است که در کاشت مو به روش FIT و کاشت مو به روش FUT مراحل برداشت مو و کاشت مو توسط انسان انجام شده و تمامی مراحل آن توسط تکنسین ها انجام می شود.

دولتی ها در خصوص پلاسکو فرار رو به جلو نکنند/ استراتژی رقیب کشی برای جلب محبوبیت، زیبنده نیست