واکنش وزارت امور خارجه به ارائه قطعنامه حقوق بشری سوئد علیه ایران

Posted by

دولت آمریکا از آثار لغو برجام آگاه است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، با محکومیت ارائه قطعنامه حقوق بشری سوئد علیه ایران گفت: ارائه پیش نویس قطعنامه حقوق بشری موضوع جدیدی نیست و ارتباطی با سفر نخست وزیر سوئد به کشورمان ندارد. قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اقدام هر کشوری در ارائه قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان را به شدت محکوم می کند.

دولت آمریکا از آثار لغو برجام آگاه است