فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش دهیم

Posted by

دولت ملزم به اختصاص یارانه به احزاب شد

زهرا سمن آرا اذعان داشت: با توجه به اینکه در رشته میکرو بیولوژی در حال ادامه تحصلیم و با رشته ترانه سرایی عجین شده ام دوست دارم در کنار سلامت جسم، درسلامت روح مردم نقش اساسی داشته باشم.

دولت ملزم به اختصاص یارانه به احزاب شد