زنگ خطر حادثه ی پلاسکو بر مدارس کلنگی ارومیه

Posted by

دولت نتوانست عزت را به پاسپورت ایرانی برگرداند

احتمال وقوع حوادث ناگوادی همچون پلاسکو امروزه در کلان شهر ارومیه با وجود مدارس کلنگی و فرسوده پیش از پیش جلب توجه میکند زیرا هر لحضه احتمال وقوع خطرات غیر قابل
جبران
وجود دارد.

دولت نتوانست عزت را به پاسپورت ایرانی برگرداند