معرفی معلم عنبرآبادی به هیات رسیدگی به تخلفات

Posted by

دومین
نوزاد فریز شده در اصفهان متولد شد

رییس آموزش و پرورش شهرستان عنبرآباد گفت: ضرب و شتم دانش آموزان یک مورد جزئی بوده و معلم مربوطه به هیات بازرسی معرفی شده است
.

دومین
نوزاد فریز شده در اصفهان متولد شد