شهردار سابق نیویورک وکیل رضا ضراب می شود؟

Posted by

دومین گزارش فصلی آژانس بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید

مقامات تعقیب آمریکا ضراب را به تبانی برای انجام صدها میلیون دلارتراکنش مالی به نفع دولت و نهادهای ایرانی در فاصله سال های 2010 تا 2015 و دور زدن تحریم های دولت آمریکا علیه ایران متهم ساخته اند.

دومین گزارش فصلی آژانس بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید