طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور به تعویق افتاد

Posted by

دیدار ترامپ از لندن به تعویق افتاد

سوال کنندگان از رئیس جمهور در انتظار هستند تا بانک مرکزی به تعهداتش عمل کند.

دیدار ترامپ از لندن به تعویق افتاد