هفت ماهگی میلیاردی شد

Posted by

دیدار مهم سید حسن نصرالله در لبنان

فیلم «هفت ماهگی» در هفته سوم به فروش 1 میلیارد و 30 میلیون تومان دست یافت.

دیدار مهم سید حسن نصرالله در لبنان