ما در هربازی مدام به دنبال پیروزی هستیم

Posted by

دیوانه واقعی کیست؟

برانکو اظهار کرد: ما در هر بازی مدام به دنبال پیروزی بوده، هستیم و خواهیم بود. حتی نخستین شانس بازی هم توسط ما ایجاد شد و نخستین گل را هم ما زدیم.

دیوانه واقعی کیست؟