می‌خواستیم پلاسکو را ایمن کنیم اما…!

Posted by

رئال مادرید قهرمان لالیگا می‌شود؟

محمد بیات، افزود: درباره ساختمان پلاسکو موارد متعددی از تذکر را داشتیم که به شورای این ساختمان و مالک اعلام می‌شد. در موارد مختلفی الزامات ایمنی را با کسبه مطرح می‌کردیم و از آنها می‌خواستیم با همکاری خود بسیاری از نکات ایمنی را محقق کنند و آنها هم همراهی می‌کردند؛ اما در جریان یکی از این برنامه‌های القائی که با کسبه داشتیم، مأموران ما یک روز آمدند و گفتند کسبه دیگر همکاری نمی‌کنند. گویا نماینده مالک که بنیاد مستضعفان است، با بلندگو وسط ساختمان ایستاده بود و با لحنی جدی از کسبه پلاسکو خواسته بود با آتش‌نشانی همکاری نکنند.وی ادامه داد: پس از آن، ما چند بار دیگر تلاش کردیم؛ اما وقتی همکاری نمی‌شد، ما هم نتوانستیم ورودی جدی کنیم و بیشتر از این از دستمان برنمی‌آمد.  نمی‌توان مسائل ایمنی در پاساژهای مهم را با تنش، درگیری و زور اجرائی کرد. عموم این اقدامات هزینه‌های زیادی دارد و یک‌شبه هم اجرائی نمی‌شود. درعین‌حال باید مالک و کسبه را با خود همراه کنید؛ درغیر‌این‌صورت ماجرای علاءالدین تکرار می‌شود.

رئال مادرید قهرمان لالیگا می‌شود؟