مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نباید به آزار و اذیت مردم منتهی شود

Posted by

رئیس مجلس در عین اصولگرایی، اصلاح‌طلب ناب است!

جعفری دولت‌آبادی با بیان این که مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نباید به آزار و اذیت مردم منتهی شود، گفت: این مبارزه باید جدی، قاطع و همه جانبه باشد‌ و به جای این که به سراغ افراد برویم باید روی مراکز تولید، توزیع و عرضه متمرکز شویم.

رئیس مجلس در عین اصولگرایی، اصلاح‌طلب ناب است!