زاکانی:عده‌ای راه را برای غارت باز می‌کنند

Posted by

رابطه اندازه انگشتان با اضطراب

زاکانی به اینکه در فضای غبارآلود فتنه، عده‌ای کشور را غارت و پتروشیمی باختر را که دولت برای بخشی از آن 7 هزار میلیارد تومان هزینه کرده بود با 130 میلیارد تومان خریداری کردند، گفت: عده‌ای راه را برای غارت باز می‌کنند.

رابطه اندازه انگشتان با اضطراب