جادوگر قرارداد با نفتی ها را امضا نکرد

Posted by

رای فرانسوی ها به طرح جنجالی دائمی شدن وضعیت اضطراری

کریمی به دلیل برخی از مشکلات موجود قرارداد خود با تیم نفت را امضا نکرد و دستیارانش هم به تبعیت از سرمربی این تیم حاضر به این کار نشدند.

رای فرانسوی ها به طرح جنجالی دائمی شدن وضعیت اضطراری