برای رسیدن به حاجاتتان این سوره را بخوانید

Posted by

رشد زنان کارتن خواب در کشور

هر کس سوره یاسین را بخواند، خداوند به ازاى خواندن آن، ده بار خواندنِ کلّ قرآن را برایش می‌نویسد

رشد زنان کارتن خواب در کشور