رفتن مسجدجامعی مشروط به رای مثبت اعضا

Posted by

رفتن امید ابراهیمی از استقلال منتفی شد؟

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: بدون شک زمانی این موضوع قطعی می شود که اعضای شورای شهر به رفتن این شخص رأی مثبت دهند، در غیر این صورت بر اساس قانون استعفای این شخص پذیرفته نخواهد بود.

رفتن امید ابراهیمی از استقلال منتفی شد؟