اوباما برای همرنگان خود چه کرد؟

Posted by

رفتن مسجدجامعی مشروط به رای مثبت اعضا

یک رسانه های سوئیسی در مطلبی به بررسی دستاوردهای ناچیز اولین رئیس جمهور سیه چرده تاریخ آمریکا برای همرنگان خود در کشورش با وجود انتظارات بالایی که از وی می رفت پرداخت.

رفتن مسجدجامعی مشروط به رای مثبت اعضا