مصوبه دولت برای لغو روادید بین ایران و روسیه و پرتغال ابلاغ شد

Posted by

رهبری در مسائل جمهوری اسلامی با احدی شوخی ندارند

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص برقراری مقررات لغو روادید بین ایران و کشورهای روسیه و پرتغال را به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

رهبری در مسائل جمهوری اسلامی با احدی شوخی ندارند