دیدار عمار حکیم با رییس جمهور

Posted by

روحانی: آزادی موصل باید وحدت و یکپارچگی عراق را دو چندان کند

 

 

 

 

 

 

 

روحانی: آزادی موصل باید وحدت و یکپارچگی عراق را دو چندان کند