لزوم ساماندهی مشارکت مردم در تامین امنیت کشور

Posted by

رکوردی که استقلالی ها از دست دادند

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر لزوم ساماندهی مشارکت مردم در تامین امنیت کشور، گفت: طرح مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی تهیه شده است.

رکوردی که استقلالی ها از دست دادند