چرا انگلیس بیانیۀ کنفرانس پاریس را امضا نکرد؟

Posted by

رکورد جدید قوچان نزاد در هلند

وزیر خارجه انگلیس که برای شرکت در کنفرانس صلح پاریس به فرانسه رفته بود، بیانیه نهایی این کنفرانس را امضاء نکرد.

رکورد جدید قوچان نزاد در هلند