روزهای خوش صنعت پوشاک فرا می رسد

Posted by

زمان بازگشت هافبک ملی پوش به تمرینات استقلال

در حالیکه بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک داخل اذعان دارند که با حمایت ها دولتی می توانند کالای باکیفیت صادراتی را تولید کنند، اما واردات بی رویه هنوز مانع رشد محسوس این صنعت در کشور است.

زمان بازگشت هافبک ملی پوش به تمرینات استقلال