نگرانی مبنی بر مصرف گوشت قرمز وجود ندارد

Posted by

ساختمان دفاتر نمایندگان که به شدت آسیب دیده بود، کاملا بازسازی شد

بررسی بازار گوشت در مقایسه با پیش از رمضان بیانگر آن است که در پی نگرانی‌ها مردم مبنی بر مصرف گوشت به طور نسبی قیمت‌ها کاهش یافته است.

ساختمان دفاتر نمایندگان که به شدت آسیب دیده بود، کاملا بازسازی شد