بدنتان را دوست داشته باشید

Posted by

ستاره جوان استقلال دو ساله تمدید کرد

سلامت جسمی و ذهنی ارتباط تنگاتنگی باهم داشته و به طور قابل توجهی بر یکدیگر اثر گذارند. سلامتی جسمی می تواند تأثیرات مثبتی روی سلامت ذهن شما بگذارد و برعکس این قضیه نیز صادق است.

ستاره جوان استقلال دو ساله تمدید کرد