آوارگی مردم موصل

Posted by

سرباز افغان دو نظامی آمریکایی را کشت

سرباز افغان دو نظامی آمریکایی را کشت