منطقه 22 فقیرترین منطقه تهران به لحاظ تعداد مسجد

Posted by

سرمایه مردم زیر تیغ موسسات اعتباری/روزنامه های اقتصادی

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران گفت: منطقه 22 با وجود اینکه برای جذب جمعیت دست کم 400 هزار نفری طراحی شده است، فقط دارای 31 باب مسجد بوده و فقیرترین منطقه تهران به لحاظ تعداد مسجد است. مناطق 21، 9، 6 و 3 نیز به ترتیب در رتبه های بعدی فقر مسجد قرار دارند.

سرمایه مردم زیر تیغ موسسات اعتباری/روزنامه های اقتصادی