معارضان هیأت واحدی تشکیل نداده اند

Posted by

سلامت شهروندی مهمترین دغدغه مدیران شهری در شهر تهران

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت: هدف نشست ژنو 4 پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه است. وی به آتش بس فعلی در این کشور اشاره کرد و اظهار داشت به رغم سختی‌ها، آتش بس همچنان در سوریه پا برجاست.

سلامت شهروندی مهمترین دغدغه مدیران شهری در شهر تهران